برگزیده طرح دوم مسابقه ملی طراحی ایستگاه اتوبوس درون شهری شهرداری قزوین