برگزیده طرح سوم مسابقه ملی طراحی ایستگاه اتوبوس درون شهری شهرداری قزوین