شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

حافظی:

مطالعه و تهیه طرح ساماندهی فضاهای رهاشده منطقه 3 قزوین به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین با اشاره به پایان مطالعه و تهیه طرح ساماندهی فضاهای رهاشده منطقه سه، گفت: هدف کلی این پروژه شناسایی و دسته‌بندی فضاهای رهاشده در سطح منطقه و در ادامه، تصمیم‌گیری در مورد ارائه راهبردهای برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های موضعی و موضوعی در آنها بوده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: این طرح در چندین مرحله شامل شناسایی مبانی نظری موضوع و بررسی تجربیات موفق سایر شهرهای ایران و جهان، شناسایی فضاهای رهاشده در سطح منطقه سه شهر قزوین، دامنه یابی اثرات اجتماعی و اقتصادی پروژه و درنهایت ارائه راهکارهای اجرایی تهیه ‌شده است.

حافظی اظهار کرد: از مهم‌ترین نتایج این طرح می‌توان علاوه بر ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از تولید عرصه‌های رهاشده شهری، به ارائه چارچوب راهبردی هدایت پروژه‌های توسعه در سطح منطقه سه قزوین در قالب تبصره 19 ماده‌ واحده قانون بودجه و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی قانونی برای حل تعارضات حقوقی در زمینه مالکیت اراضی شهری اشاره کرد. 

پایان پیام

تصاویر مرتبط