چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

حافظی:

تهیه طرح "امکان سنجی، مکانیابی و ایده پردازی دیوار خلاقانه شهید و گذر شهادت شهر قزوین" به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: طرح "امکان سنجی، مکانیابی و ایده پردازی دیوار خلاقانه شهید و گذر شهادت شهر قزوین" که به درخواست سازمان زیباسازی در دست تهیه بود، به پایانی رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: در این پروژه پس از بیان موضوع طرح گذر شهادت و تعریف مفاهیم پایه، مطالعات و دیدگاه های مرتبط با طرح به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. ضمن امکان سنجی، سناریوهای متعدد برای مکانیابی ارائه و پس از تدقیق مکان پروژه با رویکردی خلاقانه به ایده پردازی و ارائه طرح های شماتیک اقدام شده است.

حافظی بیان کرد: در مرحله اول نمونه های مشابه داخلی و خارجی بررسی و سوابق و اقدامات صورت گرفته در حوزه طرح به همراه  تحلیل و آسیب شناسی ارائه شد. پس از انجام مطالعات اجتماعی، فرهنگی و تاریخی، مکانیابی طرح پروژه با در نظر گرفتن معیارهایی از جمله مجاورتها، عوارض و تاسیسات شهری، دسترسی ها، مالکیت، سازگاری، رویت پذیری، به همراه تعیین مقیاس و ابعاد و اندازه حدودی انجام گرفت.

وی افزود: در مراحل بعد تعداد 7 سناریو و مکان مستعد اجرای طرح در شهر قزوین پیشنهاد شد. پس از ارزیابی و تحلیل های تخصصی (جداول swot و معیارهای لینچ)، مسیر منتهی به تپه نورالشهدا به عنوان بهترین مکانیابی طرح پروژه انتخاب شد.  پس از انتخاب مکان پروژه،  ضمن  شناسایی اولیه ایده ها و تدوین معیارها و شاخص ها در حوزه طرح و تهیه برنامه فیزیکی اولیه، مقیاس و ابعاد و اندازه ها تدقیق شد و با لحاظ کردن نیازمندي هاي کنونی و آینده، ویژگی های مصالح و روش های اجرایی پیشنهاد و ایده هاي برتر در قالب سه  طرح متفاوت ارائه شد.  

پایان پیام

تصاویر مرتبط