چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

حافظی:

پروژه خوانش هنرهای اصیل قزوین به منظور احیای الگوهای قابل بهره برداری به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: در کهن شهر قزوین فرهنگ و هنر اعم ازهنرهای تجسمی، معماری و ... ریشه ای دیرینه دارد و در بسیاری رشته های هنری نظیر نگارگری، فرش و ... الگوها، مکاتب یا سبک ویژه ای منسوب به قزوین وجود دارد تهیه طرح خوانش هنرهای اصیل قزوین به منظور احیای الگوهای قابل بهره برداری در دستورکار سازمان خدمات طراحی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: شهرها در گذشته واجد وحدت بصری بودند و از خود شخصیت و موجودیتی معین و خوانا بروز می داده اند لیکن امروزه الگوهایی که در طراحی المان ها، نماهای شهری و هرگونه هنر شهری به کار می رود فارغ از هویت و ویژگی های تاریخی منحصر به فرد آن شهر بوده و درنتیجه در کل شهرها تکرار شونده است.

حافظی بیان کرد: در این پروژه که بر اساس نیازهای احصا شده و به سفارش سازمان زیباسازی شهرداری قزوین تعریف شد، هدف شناسایی هنرهای تصویری و  اصیل قزوین به منظور بهره گیری از الگوهای نزدیک با تاریخ و اقلیم این تمدن نظیر فرم، رنگ، تناسبات و ... است تا بتوان از این طریق به سمت هویتمند کردن طرح ها و هنرهای شهری گام برداشت و از آن به عنوان مرجعی برای تمامی پروژه های زیباسازی اعم از هنرهای شهری، مبلمان شهری و ...  استفاده کرد.

این مسئول گفت: از جمله دستاوردهای پروژه های حاضر می توان به شناسایی هنرهای تصویری و الگوهای اصیل قزوین که وابسته به نقوش و عناصر بصری و طرح هستند و نیزبررسی مفصل هریک از هنرهای تصویری  معروف قزوین به تفکیک تاریخ هنر مربوطه، ویژگی های آن، هنرمندان سرشناس در آن رشته و .. همچنینبررسی و تحلیل هریک از الگوهای بدست آمده  بر اساس روش های تحلیل مرسوم اشاره کرد.

وی افزود: از دیگر دستاوردهای این پروژه:ترسیم شکل و فرم های اصلی در هنرهای شناسایی شده به خصوص هنرهای وابسته به معماری نظیر آجرکاری، کاشی کاری و ... همچنین فرم های موجود در نقش فرش قزوین، مینیتور و نگارگری قزوین و ...، تحلیل ویژگی های بصری هنر مربوطه نظیر تناسبات، رنگ ها، فرم های تکرار شونده والویت بندی الگوهای شناسایی شده باتوجه به مجموعه ای از نتایج برگرفته از تحلیل است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط