پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۰

حافظی:

طرح اجرایی آماده سازی و جمع آوری رواناب های سطحی بخش های توسعه یافته در نواحی منفصل شهری ناصرآباد و مشعلدار به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: سازمان خدمات طراحی شهرداری در اسفند سال 1397 پروژه مطالعات طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح اجرایی بهسازی انهار و کانال های مناطق منفصل شهری ناصرآباد و مشعلدار در منطقه یک شهرداری قزوین را، به انجام رسانید.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: از آنجایی که در نواحی مزبور در هنگام تهیه طرح (حوضه بندی هیدرولوژی در جهت برآورد حجم رواناب و محاسبات هیدرولیک جهت تعیین مشخصات فنی کانال های فرعی و اصلی معابر) مناطق توسعه یافته ای در هر دو نواحی منفصل شهری، مشاهده گردید که عملیات زیرسازی و روسازی در آنها انجام نگرفته و فاقد شبکه کانال های جمع آوری آبهای سطحی بودند، و لذا در زمان تهیه طرح به لحاظ فقدان کدهای ارتفاعی، آماده سازی طراحی شبکه جمع آوری آبهای سطحی میسر نگردید، که مقرر گردید طی پروژه دیگری و در قرارداد جداگانه ای هماهنگ با عملیات آماده سازی و تهیه مقدمات لازم، مطالعات طراحی شبکه برای معابر توسعه یافته مزبور برابر طرح تفصیلی، صورت پذیرد.
وی ادامه داد: محدوده این پروژه شامل مناطق توسعه یافته شهری نواحی منفصل ناصرآباد و مشعلدار در منطقه یک شهرداری قزوین می باشد ناحیه منفصل شهری ناصرآباد در 6 کیلومتری غرب شهر قزوین و در ضلع شمال جاده ترانزیت قزوین- رشت در محل تقاطع آزاد راه قزوین – رشت و آزاد راه قزوین – زنجان واقع شده است .
حافظی افزود: ناحیه منفصل شهری مشعلدار نیز در فاصله 6 کیلومتری جنوب شهر قزوین و در ضلع غربی جاده ترانزیت قزوین – بویین زهرا قرار دارد، هر دو نواحی منفصل شهری ناصرآباد و مشعلدار در محدوده شهرداری منطقه یک قزوین واقع شده اند.
این مسئول بیان کرد: در نواحی توسعه یافته ناصرآباد 21097 متر معبر اصلی و فرعی و در نواحی توسعه یافته مشعلدار به مقدار سه هزار و 761 متر معبر اصلی و فرعی فاقد شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی می باشد. بر اساس مطالعات طرح جمع آوری آبهای سطحی انجام شده در محدوده ناصرآباد در 6 حوضه بندی هیدرولوژی جمع آوری رواناب سطحی مجموعاً101 معبر و در محدوده مشعلدار در 3 حوضه بندی هیدرولوژی مجموعاً 19 معبر فاقد شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی می باشد که در این پروژه به مطالعه و طراحی شبکه دفع آبهای سطحی آنها پرداخته شده است.
پایان پیام

 

تصاویر مرتبط