یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

پروژه موزاییک سازی عکس های هوایی سال 1373 شهر قزوین

پروژه موزاییک سازی عکس های هوایی سال 1373 شهر قزوین

پروژه موزاییک سازی عکس های هوایی سال 1373 شهر قزوین به سفارش معاونت شهرسازی و معماری تهیه شد، در این پروژه برای تهیه طرح های جامع شهری و مطالعه شهر باید از کلیه اسناد و مدارک، نقشه ها و بخصوص عکس های هوایی استفاده کرد. زیرا عکس های هوایی تصویر کاملی از تمام عوارض ظاهری شهر را نشان می دهد.

از خصوصیات عکس هوایی بویژه در مقیاس بزرگ، آن است که بافت شهر را می توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. همچنین با مطالعه عکس هوایی قدیمی تر می توان نحوه گسترش و تحول تدریجی شهر را مورد بررسی قرار داد و یا به عبارت دیگر از گذشته شهرها اطلاعات دقیقی به دست آورد. برای مثال هسته اصلی و اولیه شهر، توسعه شهر و شبکه های ارتباطی قدیمی را می توان از روی عکس های هوایی مشخص کرد. هسته اولیه شهر را از روی عدم تجانس ساختمان ها و بافت قسمت های مختلف آن می توان شناخت، همچنین مراحل مختلف توسعه شهر را می توان با توجه به سبک ساختمان ها مشاهده نمود.

تصاویر مرتبط