سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

تهیه طرح مطالعاتی و ارائه راهکارهای اجرایی مواجهه با گونه های مهاجم و حیوانات ناقل

تهیه طرح مطالعاتی و ارائه راهکارهای اجرایی مواجهه با گونه های مهاجم و حیوانات ناقل

ارائه راهکارهای شناسایی و جمع آوری گونه های ناقل بیماری های مشترک انسان و حیوان

ارائه راهکارهای شناسایی و جمع آوری گونه های ناقل بیماری های مشترک انسان و حیوان و شناسایی و ارائه مواجهه با  گونه های مهاجم به انسان خصوصا در زمان وقوع بحران از ضرورت و اهداف این پروژه می باشد

تصاویر مرتبط