دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

تهیه طرح اصلاحات هندسی در سطح شهر ، 5 مورد ( خیابان مدنی و ... )

تهیه طرح اصلاحات هندسی در سطح شهر ، 5 مورد ( خیابان مدنی و ... )

با توجه به گسترش و شلوغی شهر قزوین و ایجاد ترافیک در شهر، به منظور بهبود روند ترافیکی و حفظ امنیت تردد ها این طرح ضرورت می یابد.

بهبود روند ترافیکی شهر، افزایش امنیت خودرو در برابر خودرو، همگام سازی شهر با اصول به روز حمل و نقلی در شهرهای پیشرفته و افزایش ایمنی در حرکت سواره و پیاده در معابر و تقاطع های همسطح از ضرورت واهداف این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط