عنوان
مطالعه و طراحي هندسي روگذر معلم-شهيد بابايي
طرح مطالعاتي ساماندهي محلهاي استقرار جرثقيل و يدک کش در شهر قزوين
مطالعه و طراحي پل طبيعت در ورودي بوستان ملي باراجين
طراحي پارکهاي جيبي در منطقه سه شهرداري قزوين
طراحي پارک کودک در شهرک مينودر
مطالعه و امکانسنجي و تهيه طرح رينگ دوچرخه سواري
مطالعات و طراحي فرهنگسراي مينودر
بازطراحي بوستان خبرنگار
مطالعه و بازطراحي بوستان دهخدا ( بوستان لغت و خوشنويسي)
مطالعه و تهيه طرح مناسب سازي ، مبلمان شهري و محوطه سازي موضوعي محور امير كبير
مکانيابي و طراحي ديوار خلاقيت در سطح شهر
ساماندهي محوطه پيراموني ايستگاه راه آهن
طراحي و مکان يابي ديوار کتاب و ديوار تاريخ
طراحي پل گالري در سطح شهر
ساماندهي بلوار آيت الله خامنه اي
نظارت بر پروژه هاي پيوست اجتماعي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين
نظارت بر انجام مطالعات اقتصادي پروژه هاي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين
آرام سازي محلات مسکوني